Blog

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna łączy ochronę środowiska z korzyścią podatkową poprzez zmniejszenie podstawy opodatkowania o sumę wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Zanim  przejdę do wyjaśnienia czym jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne oraz jakie wydatki zaliczają się do zamkniętego katalogu wydatków związanych z jego realizacją przedstawię Wam garść ustawowych informacji związanych z tą ulgą, określonych w polskim prawie podatkowym.

Zgodnie z art.26h ust 1  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( zwana dalej ustawą o pit ) podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art.26 ust.1 lub art.30c ust.2, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych na podstawie ust.10, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Zgodnie z ust.2 tego artykułu kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 pln w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Zgodnie z ust. 3 tego artykułu wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług, a zatem wydatki udokumentowane fakturami wystawionymi przez podmioty korzystające ze zwolnienia z tego podatku nie będą brane pod uwagę przy rozliczaniu tej ulgi. Zgodnie z ust. 6 i ust. 7 tego artykułu odliczenia dokonuje się w roku podatkowym, w którym poniesiono wydatki. W sytuacji kiedy dochód roczny jest niższy od kwoty możliwego odliczenia, ustawodawca dał możliwość odliczenia wydatków w kolejnych latach, nawet do 6 lat licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Ulga termomodernizacyjna dotyczy również podatników opłacających podatek w formie ryczałtu od osiąganych przychodów. W tym przypadku ulga termomodernizacyjna znajduje swoje umocowanie w art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Czym jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne ?

Zamieszczony w art. 5a słownik pojęć definiując w pkt 18c przedsięwzięcie termomodernizacyjne odsyła do  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Zgodnie z art. 2 pkt 2 tej ustawy przedsięwzięcia termomodernizacyjne to przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

  1. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
  2. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit.a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
  3. wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit.a,
  4. całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Jakie wydatki można zaliczyć do  wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ?

Zamknięty katalog wydatków został określony w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Zgodnie z zapisami rozporządzenia do wydatków związanych z realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zaliczymy wydatki na zakup następujących materiałów budowalnych i urządzeń:

-materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

– węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

– kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

– kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

– zbiornik na gaz lub zbiornik na olej.

Do wyżej wymienionych  wydatków zaliczymy również wydatki poniesione na następujące usługi:

– wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

– montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

– montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

– montaż pompy ciepła;

– montaż kolektora słonecznego;

– montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego.

Pełny katalog wydatków na materiały i usługi znajdziecie w przywołanym wyżej rozporządzaniu, w tym artykule wymieniłem te najczęściej spotykane u moich klientów.

Jakie są korzyści ze skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej ?

Na początek przeanalizujmy dwa przykłady w celu ukazania wymiernych korzyści podatkowych wynikających ze skorzystania z ulgi na termomodernizację.

Przykład nr 1

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, opodatkowuje swoje dochody podatkiem liniowym . W roku podatkowym zdecydował się na zmianę sposobu ogrzewania i wybrał ogrzewanie piecem gazowym , Koszt Inwestycji wyniósł 30 000 pln. Dzięki skorzystaniu z ulgi na termomodernizację podatnik zaoszczędził 5 700 pln.

Przykład nr 2

Małżonkowie osiągający dochody z umowy o pracę, opodatkowane wg skali podatkowej. Z racji osiąganych dochodów duża ich część jest opodatkowana stawką 32 % . W roku podatkowym zrealizowali inwestycje związana z zakupem i montażem pompy ciepła oraz zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej . Koszt pompy ciepła z montażem wyniósł 60 000 pln, natomiast koszt instalacji fotowoltaicznej z montażem wyniósł 56 000 pln. Łączny koszt inwestycji wyniósł 116 000 pln. Małżonkowie w rozliczeniu rocznym od podstawy opodatkowania odliczyli maksymalną kwotę limitu tj. 106 000 pln. Dzięki skorzystaniu z ulgi termomodernizacyjnej zaoszczędzili 33 920 pln.

Na koniec należy wspomnieć o niewymiernych korzyściach dla ochrony środowiska, bo nikomu nie trzeba tłumaczyć, że pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych czy zamiana pieca węglowego na piec gazowy lub na pompę ciepła jest dla środowiska naturalnego bardzo pożądanym kierunkiem  zmian.

Reasumując ulga termomodernizacyjna to połączenie oszczędności podatkowych z poprawą jakości środowiska naturalnego, dlatego tym bardziej zachęcam Was do skorzystania  z usług doradztwa podatkowego w tym zakresie.

Jakie są korzyści ze skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna to połączenie oszczędności podatkowych z poprawą jakości środowiska naturalnego, dlatego tym bardziej zachęcam Was do skorzystania z usług doradztwa podatkowego w tym zakresie.

Jakie wydatki można zaliczyć do wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego?

Zamknięty katalog wydatków został określony w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Udostępnij: