Blog

Ceny transferowe

W najbliższych wpisach postaram się wam przybliżyć tematykę cen transferowych oraz lokalnej dokumentacji cen transferowych. Kwestia transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi jest bardzo ważna dla organów podatkowych co znajduje odzwierciedlenie w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwana dalej ustawą o pit) oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (zwana dalej ustawą o cit), gdzie tematyce cen transferowych poświęcono osobne rozdziały. Cena transferowa według definicji ustawodawcy to rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy. Podmioty powiązane to podmioty, z których jeden wywiera znaczący wpływ na drugi podmiot, lub grupy podmiotów, na które znaczący wpływ wywiera jeden ten sam podmiot. Przez wywieranie znaczącego wpływu określamy sytuację, kiedy jeden podmiot posiada bezpośrednio/pośrednio 25 % udział w kapitale, zysku lub prawie głosu w organach kontrolnych drugiego podmiotu. Przez wywieranie znaczącego wpływu rozumie się również pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Przykład 1

Spółka XY posiada 30 % udział w kapitale spółki XYZ. Spółka XYZ jest podmiotem powiązanym ze spółka XY.

Przykład 2

Spółka A posiada 25 % udział w zysku spółki B oraz 25 % udział w kapitale spółki C. Spółki A,B, C są podmiotami powiązanymi.

Jak widać w powyższych przykładach zbadanie powiązań pod katem wypełnienia ustawowych regulacji jest bardzo ważne. W ramach świadczonych przez kancelarię usług z zakresu cen transferowych nasi doradcy podatkowi oraz  prawnicy podatkowi dokonują analizy powiązań, więc w razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

Podmioty powiązane są zobowiązane m.in. do  sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych  dla transakcji kontrolowanych po przekroczeniu określonych w ustawie progach dla danej grupy transakcji.  Czym jest transakcja kontrolowana, jakie progi ustalił ustawodawca oraz z czego składa się lokalna dokumentacja cen transferowych opisze wam w kolejnym wpisie.

Czym są ceny transferowe?

Ustawodawcy zdefiniował cenę transferową jako rezultat finansowy warunków ustalonych lub narzuconych w wyniku istniejących powiązań, w tym cenę, wynagrodzenie, wynik finansowy lub wskaźnik finansowy.

Kiedy pomiędzy podmiotami występując powiązania w rozumieniu ustaw o podatkach dochodowych?

Podmioty są powiązane, w sytuacji kiedy jeden wywiera znaczący wpływ na drugi podmiot lub na grupę podmiotów znaczący wpływ wywiera jeden ten sam podmiot. Pojęcie znaczącego wpływu zostało wyjaśnione w powyższym wpisie.

Udostępnij: