Blog

Ulga IP Box

Wdrożenie ulgi IP Box umożliwia opodatkowanie dochodu preferencyjną 5 % stawką podatku dochodowego. Preferencyjna stawka ma zastosowanie do dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej ( zwane dalej kwalifikowanymi IP), dlatego na początku należy ustalić czym jest kwalifikowane IP oraz jakie dodatkowe warunki muszą zostać spełnione.

Zamknięty katalog kwalifikowanych IP został zawarty w art.30ca ust.2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( zwaną dalej ustawą o pit ) oraz w art. 24d ust.2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych ( zwaną dalej ustawą o cit).

Kwalifikowanymi IP są:

1) patent,

2) prawo ochronne na wzór użytkowy,

3) prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4) prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5) dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6) prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7) wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8) autorskie prawo do programu komputerowego.

Kwalifikowane IP to prawo, które musi spełniać następujące warunki:

– podatnik wytworzy lub ulepszył to prawo w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

– należy do jednej z kategorii z katalogu zamkniętego określonych przez ustawy o pit i ustawy o cit,

– podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustaw lub przepisów ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których strona jest Unia Europejska.

W tym momencie znamy już kategorię kwalifikowanych IP oraz dodatkowe warunki, które muszą zostać spełnione, a zatem można przejść do analizy zasad opodatkowania tych dochodów.

Dochód z kwalifikowanego IP stanowi różnice pomiędzy przychodem z kwalifikowanego IP a kosztami uzyskania przychodów. Dwie główne kategorię przychodów związane z kwalifikowanym IP to przychód ze sprzedaży kwalifikowanego IP oraz przychody z opłat, należności licencyjnych wynikających z umów licencyjnych umożliwiających korzystanie z kwalifikowanego IP w określonym czasie.

Wysokość dochodu z kwalifikowanego IP, który może być opodatkowany preferencyjna stawką, ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego IP osiągniętego w danym roku podatkowym i wskaźnika nexus obliczonego według następującego wzoru:

gdzie poszczególne litery we wzorze oznaczają koszty faktycznie poniesione na:

a –  prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo – rozwojową związaną z kwalifikowanym IP

b- nabycie wyników prac badawczo rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, innych niż wymienione w lit. d od podmiotów niepowiązanych

c- nabycie wyników prac badawczo rozwojowych związanych z kwalifikowanym IP, innych niż wymienione w lit. d od podmiotów powiązanych

d- nabycie przez podatnika kwalifikowanego IP

Wskaźnik nexus równy 1 pozwala 100 % dochodu z kwalifikowanego IP opodatkować preferencyjną 5 % stawką podatku dochodowego. Wskaźnik nexus równy 1 lub bliski 1 uzyska podatnik, który większość procesów związanych z innowacjami przeprowadzi we własnym zakresie lub zleci podmiotom niepowiązanym.

Dla skorzystania w preferencyjnej stawki podatkowej w związku z przychodami z kwalifikowanych IP konieczne jest spełnienie wymogów dokumentacyjnych, w wyniku czego podatnicy są zobowiązani do:

– wyodrębnienia każdego kwalifikowanego IP w księgach rachunkowych, poprzez takie prowadzenie tych ksiąg aby możliwe było ustalenie przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów przypadających na każde  kwalifikowane IP,

wyodrębnienia kosztów na potrzeby obliczenia wskaźnika nexus, odrębnie na każde kwalifikowane IP,

– dokonywać zapisów w księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenia dochodu dla każdego kwalifikowanego IP oraz łącznego dochodu z kwalifikowanych IP.

W przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ww. warunki musza zostać spełnione w stworzonej na potrzeby każdego kwalifikowanego IP dodatkowej dokumentacji.

Na koniec podam wam jeden przykład ukazujący korzyści z wdrożenia ulgi IP BOX. Osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowująca dochody podatkiem liniowym osiągnęła w 2019 roku 150 000 pln dochodu z tytułu sprzedaży autorskich programów komputerowych. Od początku 2019 roku spełniała warunki dokumentacyjne dla poszczególnych kwalifikowanych IP oraz w rozliczeniu rocznym złożyła odpowiedni załącznik do pit. W wyniku wdrożonej ulgi IP Box, podatnik uzyskał zwrot z urzędu skarbowego w wysokości 21 000 pln.

Zgodnie z objaśnieniami ministra finansów, wdrożenie ulg związanych z działalnością badawczo-rozwojową tj. ulg B+R oraz ulgi IP box, powinny być poprzedzone złożeniem wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Nasza kancelaria w ramach usług doradztwa podatkowego w sposób profesjonalny przygotowuje i procesuje te wnioski. Doradcy podatkowi po uzyskaniu  pozytywnej odpowiedzi z Krajowej informacji Skarbowej zajmują się wdrożeniem rozwiązania, oraz występują do urzędu skarbowego w rozliczeniu rocznym o zwrot nadpłaconego w trakcie roku podatku.

Czy można skorzystać z ulgi IP Box za 2019 rok?

Tak, można skorzystać ulgi za rok 2019 poprzez przygotowanie dodatkowej ewidencji oraz skorygowanie rozliczenia rocznego.

Czy można skorzystać z ulgi w przypadku opodatkowania dochodów podatkiem liniowym?

Tak, jak wskazano w powyższym wpisie, opodatkowanie dochodów liniową stawką podatku nie wyklucza ze skorzystania z ulgi IP box.

Udostępnij: