Blog

Ulga B+R

W poprzednim wpisie przybliżyłem wam czym jest działalność badawczo-rozwojowa oraz wspomniałem o dwóch ulgach  z nią związanych . W tym wpisie opiszę pierwszą z nich tj. ulgę B+R i zobrazuje jak skuteczną optymalizacją podatkową jest wdrożenie tej ulgi.

Polskie prawo podatkowe daje możliwość skorzystania z tej ulgi zarówno podmiotom podlegającym pod ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i podmiotom podlegającym pod ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych.  Zgodnie z art. 26e ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( zwaną dalej ustawą o Pit ) Podatnik uzyskujący przychody ze źródła określonego w art. 10 źródła przychodów ust. 1 pkt 3 odlicza od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 podstawa obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych ust. 1 lub art. 30c podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej ust. 2, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika ze źródła określonego w art. 10 źródła przychodów ust. 1 pkt 3.

Zgodnie z art. 18d ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 podstawa opodatkowania, darowizny, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „kosztami kwalifikowanymi”. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Jak widać z ulgi B+R może skorzystać każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który ponosi koszty uzyskania przychodów. Część z tych kosztów tzw. „koszty kwalifikowane” dwukrotnie zmniejszają zobowiązanie podatkowe. Wydatek będący „kosztem kwalifikowanym”  po pierwsze jest zaliczony do podstawy opodatkowania, po drugie zmniejsza podstawę opodatkowania w rozliczeniu rocznym.

Przykład

Podatnik  w 2019 prowadził działalność gospodarczą na osobę fizyczną opodatkowaną podatkiem liniowym. Łącznie w 2019 roku poniósł 200 000 pln kosztów uzyskania przychodów, z czego 100 000 pln stanowiło „koszty kwalifikowane”, ponoszone w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Podatnik spełnił wszystkie wymogi formalno-dokumentacyjne wymagane przepisami prawa. Dzięki wdrożeniu ulgi B+R podatnik zmniejszył zobowiązanie podatkowe za 2019 rok o 19 000 pln.
Najważniejsze warunki, które musi spełnić podatnik w celu skorzystania z ulgi B+R to:

– podatnik poniósł koszty na działalność badawczo rozwojową,

– koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów

– koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu tzw. „koszty kwalifikowane” oraz nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie np. poprzez dotację

– podatnik w prowadzonej ewidencji księgowej wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej oraz

– podatnik w rozliczeniu rocznym wyodrębnił „koszty kwalifikowane”.

Pozostaje podać kilka przykładów działalności z możliwością wdrożenia ulgi B+R:

– branża IT w zakresie projektowania i wdrażania nowych wyszukiwarek czy rozwoju nowych systemów operacyjnych,

– branża lecznicza w zakresie tworzenia nowych produktów leczniczych,

– branża finansowa w zakresie opracowywania modeli ryzyka dla polityki kredytowej,

– branża chemiczna w zakresie pracy na nowymi farbami, klejami, lakierami,

– branża produkcji maszyn w zakresie produkcji zindywidualizowanych maszyn,

Jakie koszty można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych?

Zamknięty katalog kosztów kwalifikowanych obejmuje wynagrodzenia, odpisy amortyzacyjne, usługi zewnętrzne od jednostek naukowych, uzyskanie i utrzymanie patentu, odpłatne korzystanie z aparatury naukowej oraz materiały i surowce.

W jaki sposób wykazać koszty kwalifikowane w księgach rachunkowych?

W zakładowym planie kont należy utworzyć konto syntetyczne koszty prac badawczo-rozwojowych i do tego konta utworzyć konta analityczne dla poszczególnych kosztów kwalifikowanych.

Udostępnij: